HFF fortsätter satsningen på spelarutbildning

Sommarens utvecklingsläger i Halmstad är en fotbollsfråga som åter aktualiserats under de senaste veckorna. Hallands Fotbollförbund står fast vid sin linje om att undvika selektering i alltför tidig ålder och fortsätter sin spelarutveckling och sina utbildningsinsatser utifrån HFF SoL, inklusive HFF läger, tematräningar och regionala läger från 16 år.

Svenska Fotbollförbundet aviserade den 14 februari att de på eget bevåg avser utse 16 flickor respektive 16 pojkar till sommarens utvecklingsläger i Halmstad. Beslutet är helt och hållet SvFF:s och Hallands FF kommer ej involveras i denna uttagningsprocess då det strider mot den verksamhetsplan och de riktlinjer som både styrelse och årsmöte har röstat för. HFFs beslut är baserade på forskning kring ungas psykiska ohälsa kopplat till höga krav med resultatfixering och utslagningsmetoder i alltför tidig ålder samt forskning kring motivation och utveckling kopplat till idrott. Lägret i nuvarande tappning – inklusive selekteringsproceduren – är inte heller i enlighet med HFFs strategi utifrån målområdena "Fler aktiva, längre" och "Utvecklande", som i sin tur utgår från Riksidrottsförbundets strategiska inriktning och övergripande mål 2025.
Nya rapporter beträffande utslagning allt längre ner i åldrarna och med efterföljande bortsållande av ungdomar – senast belyst i medierna angående selektering av barn i några av de större fotbollsföreningarna i Stockholm – skildrar en djupt beklaglig situation som hade kunnat undvikas om man tagit hänsyn till de rekommendationer som forskning kring barnidrott påvisar.

Ambitionen att främja utvecklingen att fler fortsätter att vara aktiv inom fotbollen gynnas istället av ett koncept med en verksamhet öppen för alla.
HFF erbjuder inom ramarna för HFF SoL utvecklingssteg för så många som möjligt så länge som möjligt med Spelarutbildningsplanen (SUP) som given modell anpassad till respektive nationell spelform. Genom att ge flickor och pojkar 13-14 år, 15 år och 16-19 år möjlighet att anmäla sig till HFF läger och tematräningar, bidrar HFF till att ungdomsspelare i Halland och deras tränare erhålls chansen att medverka och utvecklas inom de rådande spelarutbildningsinsatserna.
Regionala läger i SvFF:s regi gäller för halländska spelare från och med 16 år, där HFFs spelarutbildare (SU) rekommenderar spelare till dessa läger som i sin tur kan leda till en plats i flick- respektive pojklandslag.

För att knyta an till textens inledning avslogs motioner att återinföra distriktslag vid såväl Hallands Fotbollförbunds årsmöte 21/2 som Västergötlands Fotbollförbunds årsmöte 23/2 (distriktens föreningar röstade med mycket klar majoritet för respektive styrelses förslag).
Skåne, Västergötland och Halland är de tre distrikt – ett upptagningsområde som utgör 22,62 procent av svensk fotboll – som ej deltar vid utvecklingslägret i Halmstad och när det kommer till Svenska Fotbollförbundets nya beslut att på egen hand utse spelare från dessa distrikt, är Hallands FF:s ståndpunkt således att ej befatta sig med denna uttagningsprocedur. Det utesluter inte att föra en fortsatt konstruktiv dialog med SvFF med förhoppningen att SvFF hörsammar och har förståelse för respektive distrikts unika förutsättningar, olikheter och rätt till självbestämmande.
Med detta sagt siktar Hallands FF vidare med utbildningssatsningar där strävan efter bredd och fler aktiva längre enbart kommer generera positiva effekter och följaktligen även gynna elitfotbollen.