Info om spelarutbildning och överenskommelse med SvFF

Om HFF spelarutbildning och överenskommelsen med Svenska Fotbollförbundet.

Bakgrund
Hallands Fotbollförbunds (HFF) styrelse tog ett inriktningsbeslut 2015 om att fasa ut den form av distriktslagsverksamhet som tidigare bedrivits. Fokus riktades istället mot spelarutbildning i samband med ledarutbildning. Anledningen till beslutet var bland annat att undvika att bedriva en verksamhet där selektering och exkludering ingår. De senaste 10-15 årens forskning kring barn- och ungdomsidrott ger stöd åt beslutet. Konsekvensen blev att HFF inte heller har deltagit vid Svenska Fotbollförbundets utvecklingsläger samt fasat ut distriktslagsverksamheten. HFF har dock fortsatt att bjuda in till aktiviteter för spelare i form av inspirationsträningar där även ledarutbildning ingått. HFF, tillsammans med Västergötlands FF och Skånes FF, anser att distriktslagsverksamheten bör flyttas fram i ålder minst ett år, helst två. HFF har under tiden, tillsammans med de andra två distrikten, sökt dialog med SvFF, vilket skedde under våren 2019. Dialogen utmynnade i ett enande om en plan för att undvika konkurrenssituationer om distriktets spelare.

Nuläge
Under september 2019 har HFF startat upp ett nytt spelarutbildningsinitiativ för spelare 13-19 år, där individuell utveckling kommer att vara i fokus. Det kommer att erbjudas spelarutveckling i form av inspirationsträningar, matchspel och lägerverksamhet. All verksamhet som HFF bjuder in till är öppen för alla spelare att anmäla sig till. HFF uppmanar ledare och föreningar att förmedla inbjudningar till spelarna och dess vårdnadshavare för anmälan. Aktiviteterna är avgiftsbelagda och betalas av spelaren/vårdnadshavaren (om inte föreningen uttryckligen meddelar HFF om annat). Utförligare information om HFF spelarutbildning 5.0.
I samband med HFFs aktiviteter för spelare ges också ledare möjlighet att delta i ledarutbildning för att förkovra sig i det som spelarna tränar på för att ta med hem till sin förening.

Mötet med SvFF genererade följande överenskommelse:
– Representanter från SvFF har möjlighet att närvara på spelarutbildningsaktiviteter arrangerade i HFFs regi för att inventera spelare till sommarens utvecklingsläger.
– Angående övriga verksamheter som SvFF bedriver i form av regionala läger m.m. så fullföljer distrikten de uppgifter som, enligt förbundsstyrelsebeslut, åläggs dem. Detta innebär att spelare 16-19 år som deltar i HFFs spelarutbildningsverksamhet samt i de aktiviteter som HFF bjuder in till öppnar upp för möjligheten till deltagande i SvFFs och HFFs verksamheter, exempelvis regionala läger, matchspel mot andra distrikt och samverkansläger med andra distrikt.
– Under 2019/2020 skall det utredas och diskuteras hur spelarutbildningsverksamheten från 2021 skall organiseras. HFF ser positivt på den inledande dialogen med SvFF och ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt konstruktivt samtal angående en spelarutbildning som fokuserar på att utveckla alla spelare.