Aktuellt kring spelarutbildning och överenskommelse med SvFF

Verksamheten med samlingar för förberedande Hallandslag födda 2005 är nu igång på allvar – här följer aktuell information kring Hallands Fotbollförbunds överenskommelse med Svenska Fotbollförbundet kopplat till Hallandslag och spelarutbildning.

Bakgrund
Hallands Fotbollförbunds (HFF) styrelse tog ett inriktningsbeslut 2015 om att fasa ut den form av distriktslagsverksamhet som tidigare bedrivits. Fokus riktades istället mot spelarutbildning i samband med ledarutbildning. Anledningen till beslutet var bland annat att undvika att bedriva en verksamhet där selektering och exkludering ingår. De senaste 10-15 årens forskning kring barn- och ungdomsidrott ger stöd åt beslutet. Konsekvensen blev att HFF inte heller har deltagit vid Svenska Fotbollförbundets (SvFF) utvecklingsläger samt fasat ut distriktslagsverksamheten.
HFF har dock fortsatt att bjuda in till aktiviteter för spelare i form av inspirationsträningar där även ledarutbildning ingått. HFF, tillsammans med Västergötlands FF och Skånes FF, anser att distriktslagsverksamheten bör flyttas fram i ålder minst ett år, helst två. HFF har under tiden, tillsammans med de andra två distrikten, sökt dialog med SvFF, vilket skedde under våren 2019. Dialogen utmynnade i ett enande om en plan för att undvika konkurrenssituationer om distriktets spelare.

Nuläge
HFF har sedan hösten 2019 påbörjat ett nytt spelarutbildningsinitiativ för spelare 13-19 år – HFF SOL – där individuell utveckling står i fokus inklusive tematräningar, matchspel och lägerverksamhet. All verksamhet som HFF bjuder in till är öppen för alla spelare att anmäla sig till. HFF uppmanar ledare och föreningar att förmedla inbjudningar till spelarna och deras vårdnadshavare för anmälan. Aktiviteterna är avgiftsbelagda och betalas av spelaren/vårdnadshavaren (om inte föreningen uttryckligen meddelar HFF om annat).
Vad gäller verksamheten för flickor och pojkar födda 2005 – benämnt som förberedande Hallandslag – är samtliga spelare som anmält sig (i nuläget 130 spelare på pojksidan och 75 på flicksidan) kallade till träningar där varje anmäld spelare garanteras tre tillfällen (teori och praktik) inför seriestarten i april. Aktuell verksamhet för 2020 framgår av separat information rörande HFF SOL.

Överenskommelsen
Ett nytt möte med SvFF:s förbundsstyrelse ägde rum i slutet av januari – med fortsatt optimistiska tongångar utifrån ambitionen att hitta lösningar inför framtiden.
Överenskommelsen ser ut enligt följande beträffande 2020:

  • Representanter från SvFF har möjlighet att närvara på spelarutbildningsaktiviteter arrangerade i HFF:s regi för att inventera och premiera spelare till sommarens utvecklingsläger för 15-åringar.
  • Angående övriga verksamheter som SvFF bedriver – exempelvis regionala läger – fullföljer distrikten de uppgifter som, enligt förbundsstyrelsebeslut, åläggs dem. Detta innebär att spelare 16-19 år som vill utveckla och utmana sig själva skall delta i HFF:s spelarutbildningsaktiviteter för att ha chansen att premieras till såväl SvFF:s som HFF:s verksamheter, inklusive regionala läger, matchspel mot andra distrikt och samverkansläger med andra distrikt.
  • Under 2020 pågår diskussioner hur spelarutbildningsverksamheten från 2021 skall organiseras. HFF betraktar den rådande dialogen med SvFF som positiv, vilket inspirerar till fortsatt konstruktiva samtal gällande spelarutbildningens framåtskridande.