Rådslag

Rådslag 2018

Efter det rådslag som genomfördes i September 2017 har alla kommentarer som lämnades in via det web-verktyg som användes processats. I denna process har kommentarerna med liknande innehåll klustrats till kategorier. Dessa kategorier har, i sin tur, kondenserats ner till tre överordnade teman; (a) reflektioner om HFFs vision och arbete; (b) Matcharrangemang och Fair Play, samt (c) utmaningar kopplade till spelarutbildning. Dessa överordnade teman presenteras tillsammans med en kort beskrivning av dess innehåll. Vidare följer efter varje presenterat överornat tema en kortare reflektion från HFFs styrelse.

Sammanställningen i sin helhet hittar du i mappen längst ner på sidan.

Rådslag 2018 genomförs den 25 september kl 18:00 på Katrinebergs Folkhögskola, i aulan.

Områden för dialog är Kommunikation och Fler aktiva, längre. Styrelsen önskar också förslag på ett tredje område att föra dialog kring. Se mer info i inbjudan.

Anmälan till HFF Rådslag gör du här.