Spelarutbildning genom ledarutbildning

Spelarutbildning genom tränarutbildning och föreningsutveckling genom organisationsledarutbildning

Hallands fotbollförbunds styrelse har tagit beslut om en fokusförändring. Besluten är en konsekvens av diskussioner sedan 2012. Under 2012 genomfördes ett barn- och ungdomsprojekt som resulterade i ett antal viljeinriktningar. Deltagande barn- och ungdomsledare önskade en mer kontinuerlig fortbildning med hjälp av HFF, de önskade också en tätare och närmre kontakt med HFF och då helst i sin föreningsmiljö. Under resans gång har styrelsen tagit del av forskning där man fokuserat på barn- och ungdomars idrottande.

Svenska Fotbollförbundet har också arbetat om sin tränarutbildning samt utarbetat en nationell spelarutbildningsplan. Under 2014-2016 har också en arbetsgrupp inom SvFF tagit fram förslag på Nya Spelformer för barn- och ungdomsfotbollen. Dessa har i syfte att anpassa matchspelet till barns förutsättning fysiskt men är också tydligt kopplade till tränarutbildningen och spelarutbildningsplanen.

Idrottens Riksmöte 2015 har tagit beslut om en ny verksamhetsinriktning för 2016-2017 mot 2025 där intentionen är att fler ska idrotta under parollen "Så många som möjligt så länge som möjligt med så bra kvalité som möjligt". Detta ska ske i föreningsmiljö.

Beslut tagna av HFF
Flytta fokus från spelarutbildning för få till ledarutbildning och föreningsutveckling för alla.
Fasa ut distriktslagverksamheten. Ej delta med lag på elitlägren eller i distriktslagsturneringen.
Verksamhet som bedrivs av HFF skall vara inkluderande och inte exkluderande eller selekterande.

Vad göra istället?
Som nämnts ovan så vill HFF skapa en verksamhet som är nära föreningarna i föreningsmiljö med fokus på föreningsutveckling och kontinuerlig ledarutbildning. Detta skall ske med utgångspunkt från spelarutbildningsplanen, Fotbollens spela, lek och lär (barnrättsperspektivet) och inkludering. Ledar- och föreningsfokus är mycket starkt och kan inte nog betonas. Det är genom bra utbildade ledare som är goda föredömen som utbildar spelarna. Det är genom väl fungerande föreningar som ger förutsättningar för att goda ledare får förutsättningar att utveckla spelarna. Ju bättre utbildade ledare desto bättre utbildade spelare kommer varje förening få. Fler bättre utbildade tränare och spelare ger sammanstaget ett bredare underlag till föreningens olika lag. Det kan ju också innebära att fler får chansen att bli så bra som de har förutsättningar att bli.
Konkret
HFF utbildar ett stort antal instruktörer som vanligtvis kommer från föreningarna. Denna instruktörsutbildning pågår under vintern 2016/2017 och beräknas vara klar mars 2017. Därefter kan instruktörerna genomföra ledarutbildning i föreningarna enligt aktiviteter nedan där spelarutbildningsplanen är central utgångspunkt.
Föreningarna delas in i geografiska områden och till varje område tillsätts ett antal instruktörer. Dessa instruktörer genomför de olika kurser som HFF kan erbjuda internt samt nedanstående fortbildningar.

Läger
HFF kommer under året arrangera olika läger för spelarutbildning i samband med skollov. Dessa läger kommer rikta sig till spelare i ålder 15-19år och ha en planering av innehållet utifrån Spelarutbildningsplanens nivå 3 och/eller 4. Anmälan till dessa läger görs av spelaren själv och även avgiften faktureras spelaren(inte föreningen). Vissa läger är dagläger andra är flerdagarsläger med övernattning. Instruktörer på dessa läger är HFF Spelarutbildare och övriga HFF-instruktörer. Vissa läger kommer även ha domarkurs parallellt.

Mer information kommer inom kort!

I föreningen genomförs följande aktiviteter finansierade av Idrottslyftet
Fortbildning Spelarutbildning grund (SUP grund)
Denna fortbildning är en teoretisk grundutbildning på 3 timmar som går igenom spelarutbildningsplanens uppbyggnad och grundtankar. En utbildning som riktar sig till alla olika ledare i föreningen. Den kan med fördel genomföras med både aktivitetsledare (tränare/ledare) och organisationsledare (styrelse/ledamöter i sektioner/kommittéer/utskott). Skall verksamheten kunna bedrivas med utgångspunkt från spelarutbildningsplanen är det av stor vikt att även organisationsledare i styrelser och kommittéer/sektioner genomgår denna utbildning för att kunna organisera föreningens verksamhet på bästa sätt.
Fortbildning Spelarutbildning fördjupning (SUP fördjupning)
Fördjupningen av spelarutbildningsplanen kan göras på många olika sätt. Man kan fokusera på den nivå som deltagande tränare/ledare ansvarar för. Den kan ta upp olika ämnen inom spelarutbildning som exempelvis fysik, kost, anfallsspel, passningar mm. De olika ämnena kan även kombineras med nivåerna. Denna fortbildning riktar sig till aktiva tränare/ledare där fokus är på deras uppdrag som ledare i träning och match. För att delta i denna aktivitet krävs att ledaren genomgått Spelarutbildning grund. För att genomföra aktiviteten så behövs en spelartrupp.
Fortbildning Spelarutbildningsplan Matchanalys (SUP matchanalys)
En av de största förändringarna inom spelarutbildningsplanen och i tränarutbildningen är att träningen skall utgå från matchen. Fokus är på prestation inte resultat. För att kunna identifiera spelarnas prestationer behöver tränare/ledare ha insikt i vad och hur de skall leta efter detta i matchen. Utbildningen riktar sig till tränare/ledare som ansvarar för lag som kommit igång med sitt matchspel. Ju äldre spelarna är desto mer fortbildning som denna behövs. För att delta i denna aktivitet krävs att ledaren genomgått Spelarutbildning grund. För att genomföra aktiviteten så behövs en spelartrupp om man inte utnyttjar en redan befintlig match.
Kurserna och fortbildningarna finansieras genom Idrottslyftet och administreras av HFF med hjälp av respektive arrangerande förening/HFF instruktör.

När instruktörerna är utbildade kommer vi att presentera dessa och de olika områden som föreningarna delas in. Detta är dock inte hugget i sten utan skall mer ses som ett samverkansområde.