Ansökningar

På denna sida har vi samlat de ansökningar som är möjliga att göra från HFF.

Här finns information om förutsättningarna för olika typer av ansökningar.

Anslutning till gemensam övergångspolicy

Nedan fyller ni i den eller de personer som ansvarar för övergångar inom föreningen. Är det en person som ansvarar för alla övergångar markeras alla rutor i för person 1. Är det flera olika personer så markeras respektive ansvarsområde i för respektive person. Är det fler än 3 personer som är ansvariga så skicka först ett formulär och gå därefter in och fyll ytterligare ett formulär.

Markera ansvarsområde för person 1
Person 2 ansvarar för
Person 3 ansvarar för

Förutsättning och ansvar 

Ansökan att arrangera internutbildning

Vid val av Inspirationsträning ange:

 • Spelform
 • Ålder på spelarna
 • Kön
 • Antal spelare ca
 • Antal ledare ca
 • Förslag på tema

Här nedan anger du ett önskat datum och därefter alternativa datum för genomförande av utbildningen. De alternativa datumen behöver vi ha i det fall vi inte har möjlighet att genomföra utbildningen på det datum som ni önskat. Ansökan för internutbildning behöver vi ha till oss senast fem veckor innan de föreslagna datumen.

Här nedan anger du plats för utbildningen och/eller ev. vilken lokal som är aktuell alternativt om utbildningen planeras att genomföras digitalt.

Om ni har önskemål om någon särskild utbildare, eller om ni redan varit i kontakt med någon av våra utbildare, så ange personens namn här nedan.

Föreningen intygar sitt ansvaredföljer arrangerande av internutbildning

Du som tilldelas uppdrag av Hallands FF kan här ansöka om arvode och/eller reseersättning i nedanstående formulär.

Det kan vara för genomförd tränar-, spelar- eller domarutbildning. Det kan vara reseersättning till och från möten eller fortbildning som HFF kallat till.

Ersättning betalas ut den 23e i varje månad förutsatt att du redovisat ditt uppdrag och ansökt om ersättning före den 1a i samma månad.

Ansökan om arvode och reseersättning

Ansökan för ny förening om plats i Hallands FF:s tävlingsverksamhet

När ny förening är godkänd av RF och SvFF kan föreningen ansöka om plats i Hallands FF:s tävlingsverksamhet gäller följande;

 • En garantiavgift* om 10 000 kr för seniorlag respektive 2500 kr för ungdomslag och
  en lagförsäkringsavgift om 2500 kr (gäller ej lag 14 år och yngre) ska inbetalas av ansökande förening till Hallands FF:s bankgiro: 683-3693.
 • Ansökande förening ska genomgå utbildning och erhålla inloggning i Svenska FF:s administrationsprogram, Fogis. Utbildningen genomförs hos HFF.
 • En ekonomisk plan över föreningens inkomster och utgifter samt betalningsförmåga avseende planhyra, domarkostnader, anmälningsavgifter mm skall presenteras för HFF.
 • Ett skriftligt intyg från planägare med uppgifter om vilken idrottsplats/spelplan ansökande förening beviljats tillträde till ska medfölja ansökan. Intyget ska innehålla uppgifter om planförhållande (mått skall vara minst 100x60m) samt domares och spelares omklädnadsrum.
 • Föreningen ska ha minst 11 spelare registrerade i Fogis vid tiden för ansökan.
 • Ansökande förening ska ha läst igenom och satt sig in i Svenska FFs och Hallands FFgällande representations- och tävlingsbestämmelser samt stadgar.

  *Garantiavgiften återbetalas till föreningen efter 3 år om föreningen har fullgjort sina ekonomiska
  skyldigheter gentemot HFF och i övrigt ej varit föremål för disciplinära åtgärder.

Utlåning av amatör med dubbel bosättning utan övergångsanmälan

Bestämmelsen kan endast tillämpas i, division 4 Elit herrar och division 2 damer och lägre samt i kval inom distriktsserierna. Föreningen ansvarar för att omedelbart meddela berörda SDF att detta inträffat.

En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening. Sådant lån kräver dels moderföreningens skriftliga medgivande och eget SDF:s samt, i förekommande fall, annat SDF:s tillstånd, dels att spelaren innehar dubbel bosättning på inte pendlingsbart avstånd.

Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningar. Utlåningen avslutas automatiskt den 14 november innevarande säsong.

Lånad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie eller kvaltävling där den utlånande föreningen deltar.

Spelare är spelklar för den lånande föreningen från det datum denna förenings SDF lämnat tillstånd.

För att spelare ska få delta i den lånande föreningens representationslag i resterande tävlingsmatcher krävs att SDF:s tillstånd har lämnats senast den 31 augusti innevarande säsong.

Spelare som har dömts till avstängning i en av föreningarna är diskkvalificerad även i den andra föreningen.

Förutsättningar för att utlåning kan beviljas

Grundförutsättningen för beviljande av utlåning är att spelaren, temporärt eller stadigvarande, är bosatt på annan ort än där spelaren är folkbokförd. Orsak till en dubbel bosättning kan bland annat vara studier eller arbete på annan plats än hemorten. Vidare ska den dubbla bosättningen inte vara på pendlingsbart avstånd. Begreppet inte pendlingsbart avstånd ska bedömas från fall till fall med utgångspunkt i sträcka, transportmöjligheter och ekonomiska förutsättningar för möjlig resa.

Avgift

För utlåning av amatörspelare med dubbel bosättning utgår en administrativ avgift om 250 kr, att betalas av den lånande föreningen till moderföreningens SDF.

 Handläggning

 1. Ladda ner blanketten Utlåning av amatör med dubbelbosättning.pdf
 2. Lånande förening inbetalar den administrativa avgiften om 250 kr och skickar blanketten efter undertecknande av spelaren och moderföreningen in ansökan till moderföreningens SDF. I ansökan ska skäl för utlåning framgå.
 3. Efter det att den administrativa avgiften inbetalats till moderföreningens SDF, bifaller eller avstyrker detta SDF ansökan till den lånande föreningens SDF.
 4. Den lånande föreningens SDF godkänner eller avslår ansökan med beaktande av moderföreningens SDF:s utlåtande och omständigheterna i det enskilda fallet. Avslås ansökan ska skäl för detta uppges och ansökan returneras till den lånande föreningen. Godkänns ansökan ska spelklarhet omedelbart meddelas och de berörda parterna informeras om

OBS! Läs igenom hela texten innan formuläret fylls i.

Följande gäller:

Ansökan om ändrad avsparkstid regleras i TB 2kap. §21.

Ta kontakt med motståndaren i matchen och påtala er önskan om matchändring. När ni är överens om ny avsparkstid för matchen fylls nedanstående formulär i.

HFF accepterar inga matchändringar som flyttas till de två sista helgerna i augusti samt hela september och oktober. Ändrad avsparkstid under/till denna period kan endast göras till vardagar.

För representationslag:
Det är inte tillåtet att flytta en match i våromgång till höstomgångar och ingen uppskjuten match tillhörande höstomgången får spelas senare datum för seriens sista omgång.
Seriematch får ej flyttas för deltagande i cuper, med undantag för Svenska Cupen för herrar, Svenska Cupen för damer samt Senior-DM för herrar och damer.

Ungdoms-DM har förtur före seriematch i samma åldersklass.

För utvecklings- och ungdomslag som deltar i serier som inte lottas om efter vårsäsong:
Flyttade matcher skall spelas senast 31 oktober. Förblir matchen ospelad hanteras den som ospelad match enligt TB 6kap. §19.

Lagen har rätt till en spelledig dag mellan seriematch och match i någon av ovan nämnda cuper.

Matchändringsavgift tas ut om förening ansökt om ändring av match minst 14 dagar innan inlagd matchstart. Förhöjd matchändringsavgift tas ut om förening ansökt om ändring av match 13 dagar eller senare innan inlagd matchstart. Avgiften belastar den förening som begärt matchändring. Avgiften delas av båda föreningarna om båda begärt ändring.

Om lag ej kan komma överens om speldag, fastställer TK ny speldag.

Önskemål om matchändring ska inkomma senast 48 timmar innan matchstart. Vid senare ansökan kan Hallands Fotbollförbund behandla den som en WO, om berörda lag inte spelar matchen.

Formuläret ska alltid fyllas i och skickas in av hemmalaget, oavsett vilket av lagen som begärt matchändringen.

Om formuläret skickas in senare än 7 dagar innan matchstart måste hemmalaget även kontakta domarna och meddela att matchen inte blir av.

Bekräftelse på matchändring framgår i FOGIS samt via e-post till berörda.

Ansökan om matchändring

Underlag

Vi ansöker om att ändra matchdatum till följande:

Underlag

Båda föreningarna är överens om matchändringen, vilket härmed intygas:

Meddelande om WO

Förening/Lag som lämnar WO ansvarar för att, till motståndare och HFF, meddela vilken match som föreningen/laget avser lämna WO till.

Hemmalaget ansvarar för att meddela domaren att WO lämnats till matchen.

Tillståndsansökan egen tävling, FOTBOLL

Tävlingskategorier
Åldersgrupper damer/flickor
Åldersgrupper herrar/pojkar
Spelformer

Här nedan anges speltiden i minuter per period eller halvlek. Ni fyller alltså bara i en siffra för det antal minuter spelas i repsektive period eller halvlek för de olika spelformer som tävlingen omfattar.

Tävlingsform
Föreningens ansvar

Tillståndsansökan egen tävling, FUTSAL

Tävlingskategorier
Åldersgrupper damer/flickor
Åldersgrupper herrar/pojkar
Speltid och ackumulerade frisparkar
Tävlingsform
Föreningens ansvar

Här nedan finns ansökningsformulär för utmärkelser. Följande utmärkelser från HFF går att ansöka om:

Tavla - Förbundets tavla kan tilldelas förening tidigast vid 100-års jubileum.
Tavla kan tilldelas högkvalificerad ledare vid vederbörande synnerligen högtidigt tillfälle. Tavlan utdelas i regel vid föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte.

Diplom - Förbundets diplom kan tilldelas förening tidigast vid 75-årsjubileum.
Diplom kan tilldelas högkvalificerad ledare vid vederbörande synnerligen högtidigt tillfälle. Diplomet utdelas i regel föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte.

Fat - Förbundets fat kan tilldelas föreningen tidigast vid dess 50-årsjubileum.
Fatet kan efter särskilt beslut i undantagsfall tilldelas högkvalificerad ledare vid för vederbörande synnerligen högtidligt tillfälle. Fatet utdelas i regel vid föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte.

Standar - Förbundets standar kan tilldelas förening tidigast vid dess 25-årsjubileum. Ledamot av förbundsstyrelsen efter 20 år i styrelsen.
Ledamot av föreningsstyrelsen efter 25 år i styrelsen.
Standaret utdelas i regel till föreningen vid föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte. Standaret utdelas i regel till ledamot vid förbundets eller föreningens årsmöte.

Förtjänstmedalj Guld - Medaljen i guld kan tilldelas den som under minst 20 år nedlagt ett arbete som förtroendevald inom distriktsförbundet, dess kommittéer eller till distriktet ansluten förening. Förtjänstmedalj i guld utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förtjänstplaketten - Förtjänstplaketten kan tilldelas den som under minst 15 år nedlagt ett arbete som förtroendevald inom distriktsförbundet, dess kommittéer eller till distriktet ansluten förening. Förtjänstplaketten utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förtjänstmedalj Silver - Medaljen i silver kan tilldelas den som under minst 10 år nedlagt ett arbete som förtroendevald inom distriktsförbundet, dess kommittéer eller till distriktet ansluten förening. Förtjänstmedalj i silver utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förtjänsttecken för spelare - Tilldelas den som deltagit i högst två föreningar under minst 15 år och därvid årligen spelat minst 1/3 av samtliga matcher. Matcherna räknas från det år spelaren fyllt 15 år. Förtjänsttecken för spelare utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

För att kunna söka utmärkelse till en person i föreningen krävs det att aktuell person finns registrerade på föreningen i FOGIS. Likaså behöver personens olika roller vara registrerade i FOGIS för att ansökan ska kunna behandlas.
Efter bifallen ansökan skickas utmärkelsen till uppgiftslämnarens adress som anges i formuläret.

Observera följande:
För erhållande av Hallands Fotbollförbunds utmärkelser gäller att:

• personen i fråga skall ha varit aktiv viss tid under de senaste fem åren.

• mellan varje utmärkelse skall minst 3 år förflyta och den föreslagne personen/föreningen skall tidigare erhållit utmärkelse av närmast lägre valör.

• personen ej varit anställd inom förbund eller förening under den tid och för det uppdrag som ansökan gäller.

• uppdrag i valberedning, som revisor, lotteriföreståndare, arvoderade uppdrag och liknande gäller ej som underlag för ansökan av utmärkelser.

• I förekommande fall kan spelare och ledare få räkna tid i två föreningar.

• för person som innehaft två olika uppdrag under samma år räknas som ett år.

• det är av största vikt att personen och uppgifterna om personens olika roller är registrerade i FOGIS för att ansökan ska kunna behandlas.

• Ansökningarna för Hallands Fotbollförbunds utmärkelser skall vara Hallands Fotbollförbund tillhanda senast 8 veckor före det att utmärkelserna skall utdelas.

Ansökan om HFF utmärkelser

Ovanstående förening och uppgiftslämnare ansöker om och förslår utmärkelse till nedanstående person.