Anläggningsfonden

Svenska Fotbollförbundets Anläggningsfond

Svenska Fotbollförbundet har beslutat att införa en anläggningsfond för att ge Sveriges fotbollsföreningar möjlighet att kunna bedriva en bra tränings- och tävlingsverksamhet under större delen av året.

Målsättningen är att varje fotbollsdistrikt och elitförening ska ha tillgång till en
bra tränings- och/eller tävlingsanläggning.

Bidrag ska kunna ges till föreningar, kommuner samt bolag - under förutsättning att Svenska Fotbollförbundets krav till kriterier uppfylls.

Bidrag ska kunna ges på upp till 1 miljon kronor.

Bidrag från förbundet förutsätter en ordentlig egeninsats, och där kommunalt
stöd - oavsett hur det kommer projektet till del ska tillmätas stor betydelse.

Följande anläggningsområden ingår i fonden:

 • Fotbollshallar
 • Konstgräsplan
 • Planvärme
 • Plantäckning

Förbundet kan komma att utöka dessa anläggningsområden till att gälla även
andra områden som befrämjar ökat nyttjande vintertid, samt säsongsförlängande åtgärder.

Kriterier för att kunna ansöka om bidrag ur anläggningsfonden

Fotbollshallar - Tävlingshallar:

 • Spelyta ska vara minst 20 x 40 meter, dessutom bör extra utrymme finnas så att ett lag på upp till 20 spelare kan sysselsättas på ett meningsfullt sätt i fotbollshallen.
 • Spelunderlaget ska vara fotbollanpassat d v s ett av Svenska Fotbollförbundet godkänt konstgräsunderlag.
 • Takhöjden ska inte understiga 7 meter
 • Nyttjandetid och upplåtandetid: Det är av stor vikt att det är fotbollshallar som byggs. Om det sker ett samutnyttjande med andra idrotter eller om kommunen upplåter hallen, skall avtal om nyttjande tecknas. I ansökan ska redovisas vilka tider fotbollen har i hallen och vilken upplåtandetid som är överenskommen.
  Fotbollens företräde ska framgå i avtal.
 • Följande är önskvärt: Bra belysning samt läktare för publik.

Fotbollshallar - Träningshallar:

Samma kriterier som ovan med undantag för spelyta och takhöjd. Dessa prövas vid varje ansökningtillfälle.

Bidrag kan ej utgå till träningshallar vid nybyggnation utan enbart vid ombyggnationer av befintliga lokaler t ex lagerlokaler.

Konstgräs:

För att bidrag ska kunna utgå så skall konstgräsen vara testade och därmed finnas med på Svenska Fotbollförbundets lista över godkända konstgräs. Konstgräsytan som läggs ska vara 111 x 71 meter med en spelyta på 105 x 65 meter.

Konstgräsen ska vara godkända enlligt SvFF krav för FIFA 2 - och/eller breddfotboll.

Projekt som erhåller bidrag för breddfotboll ska även vid upphandlingen av konstgräset ha med en klausul om eftertester av konstgräset efter läggning. Vi rekommenderar att även en eftertest innan garantitidens utgång. För FIFA 2 star gäller annat regelverk.

Fotbollens företräde gällande nyttjandetider ska framgå i avtal.

Planvärme och plantäckning:

Kalkyl på nyttjandeökning - säsongsförlängning.

Fotbollens företräde gällande nyttjandetider ska framgå i avtal.

SvFF kommer att se positivt på ansökningar till Anläggningsfonden som rör alternativa energikällor och energibesparande åtgärder för uppvärmning av fotbollshallar och uppvärmda konstgräsplaner, detta gäller nybyggnationer.

Med ansökan ska biläggas presentation av projektet, ritningar, kostnadsberäkning, finansieringsplan, driftkalkyl samt om planen kommer att nyttjas för både dam/flick samt herr/pojklag.

Svenska Fotbollförbundets anläggningskommitté kommer att vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag.

Ansökan skall ställas till:

Svenska Fotbollförbundet
Att: Ronni Lundqvist
Box 1216
171 23 Solna

Kontaktperson: Ronni Lundqvist