Representantskap

Representantskapet beslutar om förändringar i tävlingsbestämmelserna (TB) och tillhörande representationsbestämmelserna (RB) samt fastställer serieindelning i distriktets representationsserier.

Varje förening kan delta med en representant vid distriktets representantskap. Föreningen utser sin representant och suppleant för denna. Suppleanten deltar på mötet om representanten får förhinder.

Varje närvarande föreningsrepresentant har en röst och distriktsstyrelsens sju ledmöter har varsin sin röst. Man kan inte rösta med fullmakt vid representantskapet.

Suppleant kan medfölja som åhörare men har ingen röst-, ytrrande, eller förslagsröst. Åhörare är som namnet anger, man är med för att lyssna.

Representantskapet genomförs onsdagen i vecka 48 i aulan på Katrinebergs Folkhögskola om inget inträffar som görs att vi tvingas ändra på detta.

Frågor och svar Representantskap

  • Representantskapet för Hallands FF regleras i kapitel 3 HFF stadgar. Stadgarna hittar du i dokumentbanken under årsmöte.
  • Alla föreningar utser en representant som anmäls till mötet samt en suppleant som ersätter representanten om denne får förhinder att delta. Suppleant kan medfölja som åhörare vid mötet. Föreningsrepresentanter och åhörare sitter åtskilda i lokalen. Föreningens talan förs av utsedd representant. Åhörare är precis vad de heter och är med för att höra på vad som avhandlas och beslutas. Åhörare har inte röst-, yttrande- eller förslagsrätt.
  • Representantskapet beslutar om förändringar i representations- och tävlingsbestämmelserna (RB och TB) avseende paragrafer där SDF ges möjlighet att ta egna beslut samt fastställer seriesammansättningar för distriktets representationsserier. Föreningar har möjlighet att lämna in motioner angående förslag till förändringar i RB och TB. Motioner ska vara HFF tillhanda senast den 30 september och undertecknade av föreningens firmatecknare. Motioner ska föredras av föreningens representant vid mötet. Motionen ska också ha koppling till aktuell paragraf i RB och TB. Distriktsstyrelsen har också möjlighet att ge förslag till förändringar i RB och TB. Förslag till seriesammansättningar skickas ut på remiss till alla föreningar inför mötet, då finns möjlighet för alla att lämna in egna förslag över seriesammansättningen.
  • Representantskapet tar beslut inför kommande år och de beslut som tas och som föranleds av motioner och förslag gäller från det datum som representantskapet sammanträder. Det innebär att RB och TB ändras utifrån de beslut som tas och övriga delar i RB och TB som inte varit föremål för föreslagna förändringar kvarstår.

Utbildningar/Möten Förening